ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на уеб сайт с домейн supersait.bg

ДЕФИНИЦИИ
„Доставчик“, „Дружество“ означава „БИО МЕДИЯ“ ЕООД
„Посетител“, „Ползвател“ означава всички лица, посещаващи и/или ползващи уеб сайта
„Уеб сайт“, „Сайт“ означава уеб сайта с Url адрес http://www.supersait.bg

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БИО МЕДИЯ“ ЕООД, ЕИК 204811187, наричано по-долу за краткост „Доставчик/а“, и всеки един от посетителите, наричани по-долу „Посетител/и“ на уеб-сайта http://www.supersait.bg, наричан за краткост „Сайт/а“.
(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. (1) Информация относно Доставчика
Наименование: „БИО МЕДИЯ“ ЕООД
ЕИК: 204811187
Адрес: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 168А , e-mail: support@supersait.bg
(2) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 3. Сайтът и услугите, предлагани чрез него, функционират при правилата описани в Общите условия. Сайтът на Доставчика предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на “БИО МЕДИЯ“ ЕООД.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
Чл. 4. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Посетителите от Доставчика чрез Сайта, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Сайта. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
(2) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Сайта. Посетителят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати / Изпращане. Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв..
(3) Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Посетителя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и сайтове на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Посетителите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и сайтовете, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.
(4) Услугите, поместени на и/ или предоставяни чрез Сайта са предназначени единствено за бизнес клиенти (например: търговци и физически лица, действащи в рамките на своята търговска или професионална дейност) и не изискват онлайн регистрация на Сайта.
(5) Всички услуги, представяни посредством Сайта и посочени в предходните алинеи на настоящия член са безплатни. От друга страна, всички цени на платените услуги, предоставяни от Доставчика (например: изработка на уеб сайт и други), и посочени на Сайта са без включен данък добавена стойност „ДДС“.

IV. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 5. Цялата информация, публикувана на Сайта, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика и не може да бъде използвана от трети лица по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Доставчика. Всяко нерегламентирано използване представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Чл. 6. Сайтът може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Сайта, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Сайта не следва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване, на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 7. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.
(2) Доставчикът не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 8. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като той своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия.
(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Доставчика.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Чл. 9. (1) Доставчикът предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.
(2) Информацията и материалите, достъпни на Сайта (включително, но не само: текстове, изображения, съобщения и други) са с информативен и общ характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Сайта.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваното на Сайта съдържание.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 10. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Доставчика при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.
Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.01.2018 г.