ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIE POLICY)

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
(Privacy notice)

„БИО МЕДИЯ“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни и правата, които имате във връзка с тази обработка.

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Дефиниции
1. Информация относно Администратора на лични данни
2. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.
3. Срок на съхранение на личните Ви данни.
4. Права на лицата при събирането, обработването и съхранението на личните данни.
5. Право на изтриване („да бъдеш забравен“).
6. Право на възражение.
7. Други разпоредби.
II. Политика за използване на бисквитки.

I. Дефиниции
„Администратор“, „Доставчик“, „Дружество“ означава „БИО МЕДИЯ“ ЕООД
„Посетител“, „Ползвател“ означава всички лица, посещаващи и/или ползващи уеб сайта
„Уеб сайт“, „Сайт“ означава уеб сайта с Url адрес http://www.supersait.bg
„Лични данни“ означава всички данни, които съдържат идентифицираща информация (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл и т.н.).

1. Информация относно Администратора на лични данни
Наименование на дружеството: „БИО МЕДИЯ“ ЕООД
ЕИК: 204811187
Адрес за кореспонденция: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 168А ,
Телефон:
E-mail: support@supersait.bg
Уебсайт: http://www.supersait.bg

2. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.
Чл. 1. (1) Администраторът, чрез Сайта, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателя само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.
(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание спрямо интересите на Ползвателя, статистическа информация за ползване на Сайта, защита на информационната сигурност на Сайта, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.
(3) Администраторът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
(4) Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.
Чл. 2. С използването на Сайта Ползвателят се съгласява изрично, че Администраторът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на сайта.
Чл. 3. Администраторът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Сайтът събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

3. Срок на съхранение на личните данни
Чл. 4. Дружеството съхранява лични данни за срок не по-дълъг от необходимостта на същите за целите, за които са предоставени, или:
(1) Изпращане на запитване през всяка контактна форма на уеб сайта – тези данни се съхраняват само и единствено на имейла свързан с въпросната контактна форма. Данните в тази поща се изтриват периодично.
(2) При сключване на договор с търговски партньор или търговско дружество – Администратора събира и обработва лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и за периода (срока) на изпълнението му
След изтичането на тези срокове, Дружестввото полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни без ненужно забавяне.
(3) При кандидатствате за работа в „БИО МЕДИЯ“ ЕООД – личните данни на лицето се съхраняват за целия срок на обявата за работа.

4. Права на лицата при събирането, обработването и съхранението на личните данни

Чл. 5. Ползвателят може да иска от Администратора да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към support@supersait.bg.

5. Право на изтриване (“да бъдеш забравен”)
Чл. 6. (1) Ползвателя има право да поиска от “Администратора изтриване на свързаните с неголични данни, а Администратора има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Ползвателя възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „БИО МЕДИЯ“ ЕООД;
(2) Администратора не е длъжен да изтрие личните данни ако ги съхранява и обработва:
• За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) Администратора не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

6. Право на възражение
Чл. 7. Ползвателя може да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора , които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг без съгласието му.

7. Други разпоредби
Чл. 8. В случай на нарушаване на правата на Ползвателя съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, същия има право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

II. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIE POLICY)
Сайтът http://www.supersait.bg използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки сайта, всеки посетител приема използването на бисквити.
Видове бисквитки, които използва сайта:

Аналитични бисквитки
• Благодарение на тези бисквитки доставчика следи посещаемостта на сайта и може да анализира доколко потребителите работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не дават никаква информация за личните данни на ползвателите. Те показват кои страници от сайта се разглеждат, през какви устройства (мобилни или десктоп) и други анонимни данни.

Функционални бисквитки
• Тези бисквитки позволяват на всеки посетител да използва пълната функционалност на сайта. Настройките на бисквитките, които се получават от сайта, могат да бъдат направени в браузъра, който ползва конктретния посетител. Ограничението на някои видове бисквитки може да доведе до неправилната работа на сайта и съответно до невъзможност да се използват пълните му функционалности.