ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „БИО МЕДИЯ“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Дружество“, „Доставчик“), ЕИК 204811187, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Георги Райчев 5, адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 168А и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Посетител“, „Ползвател“), което използва сайта находящ се на адрес: https://supersait.bg/ и/или услугите, предоставяни чрез него („Сайт/а“).
(2) Чрез достъпа и зареждането на сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно „БИО МЕДИЯ“ ЕООД:
Наименование: „БИО МЕДИЯ“ ЕООД, ЕИК 204811187, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Георги Райчев 5
Данни за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 168А

 

(2) Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19; факс: 02/915 35 25;
е-mail: kzld@cpdp.bg
уебсайт: www.cpdp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 3 Основните характеристики на услугите, предоставяни от „БИО МЕДИЯ“ ЕООД чрез сайта, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

 

(1) Дружеството предоставя възможност за разглеждане на съдържанието, публикувано на сайта. Доставчика предоставя информация за себе си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, контакти, представяне на свои клиенти и/или партньори и други.

 

(2) Дружеството предоставя възможност на Посетителя за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на сайта. Посетителят следва да попълни посочените от Дружеството полета и да избере бутон „Направи запитване“. Дружеството не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

 

(3) Дружеството предоставя възможност за препращане (линкинг) на Посетителя към бизнес профили на сайта в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Дружеството предоставя тази възможност с цел улеснение на Посетителите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Дружеството. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.

 

(4) Услугите, поместени на и/или предоставяни чрез сайта са предназначени единствено за бизнес клиенти (например: търговци и физически лица, действащи в рамките на своята търговска или професионална дейност) и не изискват онлайн регистрация на сайта.

IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Цялата информация на сайта, включително, но не само: текстове, дизайн, програмни кодове, снимки, графични изображения и т.н., е интелектуална собственост на „БИО МЕДИЯ“ ЕООД и не може да бъде използвана от трети лица по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

 

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в сайта, без разрешение на Дружеството, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

Чл. 5. „БИО МЕДИЯ“ ЕООД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) „БИО МЕДИЯ“ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му.

 

(2) Дружеството не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на сайта от Посетителите.

 

(3) Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Ползвателя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА

Чл. 7. Ползвателят, използващ услугите и/или информацията на сайта, се задължава:

 

1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;

 

2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на сайта.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 8. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Дружеството по всяко време, като то своевременно публикува на сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение в сайта до Ползвателите за извършените промени.

 

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на сайта от момента на обявяването им от „БИО МЕДИЯ“ ЕООД.

VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 9. (1) „БИО МЕДИЯ“ ЕООД предоставя достъп до съдържанието на сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в сайта водят до целените от Посетителите резултати.

 

(2) Информацията и материалите, достъпни на сайта (включително, но не само: текстове, изображения, съобщения и други) са с информативен и общ характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Дружеството, на който и да е от Ползвателите на сайта.

 

(3) „БИО МЕДИЯ“ ЕООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Ползвателите, причинени от съдържащи се в публикуваните на сайта материали.

 

(4) Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и „БИО МЕДИЯ“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. Ползвателите на сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на „БИО МЕДИЯ“ ЕООД при използването на сайта и съдържащите се в него материали.

 

Чл. 11. За неуредените въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на сайта, считано от 30.09.2019г.